135 години училище

                                        ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА

I.ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:
17 септември 2018год.от 10.00часа в училищния двор.Учениците да са с официалните си униформи.

II.РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:

!!1. I клас-10.09.2018год. от 18 часа;

2.II-VII клас-18.09.2018 год. от 18 часа-раздаване на учебници за безвъзмездно ползване и организационни въпроси по класове.

III.ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ:

01.11.18г.-04.11.18г.вкл.-есенна

22.12.18г.-02.01.19г.вкл.-коледна

05.02.19 -междусрочна

30.03.19г.-07.04.19г.вкл.-пролетна

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.19г.-ДЗИпоБЕЛ

23.05.19г.-втори ДЗИ

17.06.19г.-НВО по БЕЛ

19.06.19г.-НВО по математика

21.06.19г.-НВОпо чужд език

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА:

31.05.2019г.-I-IV клас(14 учебни седмици)

14.06.2019г.V-VIклас(16 учебни седмици)

28.06.2019г.VIIклас(18 учебни седмици)

IV.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ И МЕЖДУЧАСИЯТА:

1.УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

1.IиIIклас-35минути;

2.II-VIIклас-40минути.

2.МЕЖДУЧАСИЯ:

1.I-IIклас-15 минути

2.III-VIIклас-10 минути;

3.Голямото междучасие I-VIIклас-20 минути -след I учебен час в двете смени

VI.ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН -ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ С ДЕЙНОСТИ ПО ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

1.I-IVклас:

Iсрок

-Учебни часове-преди обед

-Целодневна организация на учебния ден-след обед;

начало-7.45,край-17.00часа;

2.III- IV класове:

IIсрок

-Учебни часове-след обед

-Целодневна организация на учебния ден-преди обед

-Дежурна група целодневна организация-17.30часа

3.V-VIклас:

Iсрок

-Учебни часове-след обед;

начало-12.10часа,край-17.50часа.

IIсрок

-Учебни часове-преди обед;

начало 7.45

-Целодневна организация на учебния ден V-VIклас;

начало-7.45часа;край-12.05часа.  

Брой паралелки и свободните места в тях в останалите класове:

IIклас

1 паралелка

свободни места-13

IIIклас

1 паралелка

свободни места-6

IVклас

1 паралелка

свободни места-0

VIклас

1 паралелка

свободни места-2

VIIклас

1 паралелка

свободни места-0

 

 

 

 

 

 

График

срок      

дейност

30.03.2018г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет страницата на училището,а за прилежащия район-

на интернет страниците на Столична община

 от16.04.2018г.

до 16.05.2018г.

 Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

 04.06.2018г.

в 17.00ч.

 Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

 от 05.06.2018г.

до 07.06.2018г.вкл.

до17.00ч.

Записване на учениците,приети на първо класиране. 

 07.06.2018г.

в 18.00ч.

 Обявяване на свободните места за второ класиране

 от 08.06.2018г.

до 11.06.2018г.вкл.

до 12.00ч.

 Подаване на заявления за участие във второ класиране

 11.06.2018г.-

в 18.00ч.

 Обявяване на списъците  на приетите ученици на второ класиране

 от 12.06.2018г.

до13.06.2018г.вкл.

до17.00ч

 Записване на учениците,приети на второ класиране.

 13.06.2018г.-

в 18.00ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране 

 от14.06.2018г.

 

 Попълване на свободните места след трето класиране

 от20.06.2018г.

до 14.09.2018г.вкл.

 Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището

и на РУО София-град.

   

 

 6.Критериите за прием на ученици в Iклас са определени в Система за прием на ученици в първи клас на общ.училища на

територията на Столична община , приета с Решение №83  Протокол№48 от 22.02.2018г.на Столичен общински съвет.

Записването на ученици е от с.Мрамор и прилежащия район. 

 

Директор: Ц.Владинова

 

30.03.2018г    

  Още за КРИТЕРИИТЕ И ПЛАН-ПРИЕМ  ЗА I ви клас   ще намерите на страница "Информация за родителите",в меню "За родителите",който се намира в лявата долна част за навигация.

 

 

 

 

Правомощия на обществения съвет 

 
1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.   
2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи,както и при обсъждане на избора на униформи.  
3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа  на резултатите на самооценката на институцията,външното оценяване-за училищата. -
4. Дава становище за разпределението на бюджета,както и за отчета на изпълнението му.  
5. Съгласува училищния учебен план.  
6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитиена учителите ,директорите и други педагогически специалисти.  
7. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебнитекомплекти,които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците  
8. Сигнализира компетентните органи,когато при осъществяване на дейноста си констатира нарушения на нормативните актове  
 9. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.   
 10. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "Директор"   
 11.

Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.                                                       

12. Дава становище и по други въпроси по искане на директора , на педагогическия съвет,на РУО или на съответния министър-първостепенен разпоредител с бюджет.
13. При неодобрение от обществения съвет на актовете по т.1 и т.5 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет.
14. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта за бюджет за становище.
15. Директора е длъжен да предостави мотивиран отговор на всяко конкретно предложение в становището.
16. Общественият съвет изготвя отчет за дейността за предходната учебна година. 
   
7. БОРИС ЕМИЛОВ КАЛЕКАНОВ 
   

                                    !! Присъствието на избраните делегати от съответните класове е желателно.

                                                                                                                           ДИРЕКТОР: ЦЕЦА ВЛАДИНОВА

 

 

 

 

    

             На 11.05.2016год.основно училище "Васил Левски"-с.Мрамор,район "Връбница"отпразнува 135години от основаването си.  В салона на читалище "Св.Иван Рилски-1922"-с.Мрамор учениците от различните клубове изнесоха голям концерт.Гости на тържеството бяха:г-жа Дукова-депутат,г-н Младен Младенов-кмет на район "Връбница"и кметове на с.Мрамор и с.Житен,общественици.Плакет и поздравителен адрес от името на г-жа Ваня Кастрева-началник на РИО София-град,поднесе г-жа Германова-ст.експерт средно образование.

 

      Концертът започна с тържествен ритуал за предаване и приемане на училищното знаме и знамето на Република България.Пъстрота от костюми и хубави изпълнения на народни песни и хора,на танци на мажоретни състави,на вечни български стихотворения,на сценки и танци на руски и английски език,изпълваха сцената.Всичко беше озарено от детски усмивки.Залата беше пълна,а публиката даряваше с бурни аплодисменти изпълнителите.След концерта всички излизаха развълнувани и впечатлени.Получи се един чудесен празник на цялото село.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА